Nr. 3 – Ferrum Phosphoricum

Nr. 3 – Ferrum Phosphoricum

– Astrologisch: Vissen

Eigenschappen:
IJzer is een van de belangrijkste stoffen in ons organisme. In het bloed vormt het een bestanddeel van de rode bloedkleurstof en werkt als zuurstofdrager.

Bron:
Fosforzuurijzer is vooral aanwezig:
– in alle spiercellen
– in het bloed
– in een aantal organen w.o. de hersenen, de lever, de darmwanden en darmvlokken, veel endocriene klieren

De belangrijkste aanwendingen van Ferrum phos. kunnen niet onmiddellijk (zoals bij Calcium fluor. en Calcium phos.) worden afgeleid uit haar aanwezigheid in het organisme. Voor een groot deel is de toepassing van Ferrum phos. reeds door Dr. Schüssler zelf aangegeven.

Toepassingen:
1 – Een belangrijk koortsmiddel.
Direct bij de eerste verschijnselen van een opkomende koorts, iedere 10 min. 1 tabl. Ferrum Phos. in de mond laten smelten. Bij oplopen van de koorts, bevangenheid, versuffing of deliriumtoestanden, tevens Kalium phos., eventueel Ferrum phos. geheel weglaten.
Dit geldt in het bijzonder wanneer de patient erg zwak is of wanneer er verschijnselen van slaapziekte of bedwelming zijn en de polsslag pieken of onregelmatigheden aangeeft. Bij dergelijke condities is het aan te bevelen om, ook bij lage koorts, naast Ferrum phos. tevens Kalium phos. in te schakelen.
Koorts als verschijnsel bij etterende toestanden vraagt uitsluitend Kalium phos. Hierbij wordt nooit Ferrum phos. ingezet.
Onontbeerlijk middel voor vrijwel alle plotseling optredende condities, omdat deze meestal steeds samengaan met de aanwezigheid van een ontsteking, pijn en koorts. Het feit in aanmerking genomen, dat iedere conditie, in het bijzonder iedere plotseling optredende conditie, des te sneller en gemakkelijker ten gunste te beinvloeden is, wanneer men de verschijnselen onmiddellijk kan aanvatten, dient Ferrum phos. in geen enkele familie-apotheek te ontbreken. Men geeft het in alle gevallen (zelfs bij vrees voor een ernstige conditie) direct bij het optreden van de eerste verschijnselen. In geval specialistische hulp noodzakelijk is, zal het innemen van Ferrum phos. voor de komst van de specialist, het genezingsproces bevorderen.
Ferrum phos. moet vooral in tijden van het uitbreken van een epidemie (griep, buikloop e.d.) door alle personen die gevaar tot besmetting lopen (schoolkinderen, werknemers, bezoekers van bijeenkomsten) op de volgende wijze ingenomen worden: 2 tabletten voor het verlaten van de woning en 2 tabletten onderweg.
Dit biedt een uitstekende bescherming tegen infectie.
Koorts is nimmer een zelfstandige conditie maar een verschijnsel dat andere dikwijls niet direct herkenbare condities van het organisme begeleidt. Het is een tegenmaatregel van het organisme. Men dient koorts niet te onderdrukken maar uitsluitend te controleren. Het blijkt nog steeds noodzakelijk om te waarschuwen tegen het gebruik van, in de handel, verkrijgbare middelen om koorts te onderdrukken.
Ferrum phos. is juist daarom bij alle koorts-toestanden zo waardevol, omdat het de afweerkracht van het organisme versterkt (toevoer van ijzer en zuurstof) en daardoor hulp biedt bij het overwinnen van een ongezonde conditie. Ferrum phos. is het ‘activeringsmiddel’ voor de bloedsomloop.

2 – Het middel voor ontstekings condities in het eerste stadium en pljnmiddel bij: alle pijnen die met hitte, roodkleuring, drukgevoeligheid, bloedstuwing en bloedovervulling verbonden zijn.
Karakteristiek voor pijnen waarbij Ferrum phos. het aangewezen middel is, worden
a – door koude verbetert en
b – door beweging of aanraking verergert.
Alle condities in de betekenis van het woord ‘ontsteking’ of waarbij zich op ontsteking lijkende verschijnselen voordoen, worden in het eerste stadium met Ferrum phos. behandelt. Een verder kenmerk is, dat bij bloedingen, wonden of kwetsuren het bloed helder rood is en gemakkelijk stolt.
Plotseling optredende (ontstekingsachtige) lendepijn. Hoofdpijn door bloedstuwing naar het hoofd. Bloedstuwing met of zonder duizelingen.
Pijnen bij verkoudheid, reuma, jicht, ischias. Ook zenuwpijnen die samengaan met warmte en roodkleuring op het gelaat of het lichaam.
Verder bijzondere ontstekingscondities zoals: mazelen, roodvonk, bloedvlekkenziekte, belroos, etc.

3 – Een spiermiddel.
Alle spieraandoeningen, nerveuze en reumatische, alle verslappingstoestanden en vormen van irritatie.
Het is interessant te weten, dat de werking van ijzer in de spieren eigenlijk niet anders is als een soort van magnetische werking. Het ijzer bewerkt de ‘spanning’ van de spieren met de daarop volgende ‘ontspanning’. Door deze wisselwerking wordt de spierarbeid verricht. Hiervan afgeleid komen de volgende condities, als de belangrijkste naar voren:
– Verslapping van de spiercellen van de darmvlokken en de darmwanden met de volgende verschijnselen verstopping en/of buikloop.
– Spierverrekingen en spiertrekkingen.
– Bij te zware lichamelijke inspanningen (omdat de spieren hier steeds bij betrokken zijn) met de daaruitvolgende verschijnselen. Ook vertillen, verstuiken en kneuzen.
– En tenslotte geven we Ferrum phos. eveneens bij: hartspierzwakte, spierreumatiek, zwakte van de ooglidspier en bij hartkloppingen die volgen na enige inspanning.

Gebruik:
1. Wanneer bij talrijke gaven van Ferrum phos. de koorts niet afneemt, dan komt dat niet – zoals sommigen menen – omdat Ferrum phos. niet werkzaam zou zijn, maar dan betekent dit: dat het organisme de situatie nog niet meester is en de koorts als afweermiddel nog nodig heeft.
Indien, zoals bijv. bij ernstige infectie-condities het geval is, ondanks het gebruik van Ferrum phos. de koorts blijft stijgen, dan moet onmiddellijk Kalium phos. hierbij ingezet worden. (zie hiervoor onder Kalium phos.)
Bij al dergelijke, door koorts begeleidende, condities zijn zeer talrijke gaven een noodzaak! Bij ernstige condities ongeveer alle 5 tot 10 min. 2 tabletten in de mond laten oplossen.

2. Ferrum phos. werkt evenwel alleen bij zgn. ‘ontstekingspijn’ en wondpijn. Deze pijn is brandend, heet en vaak drukgevoelig.
Een geheel ander soort pijn is de zgn. schietende, borende pijnen die vaak van plaats veranderen, flitsend heen en weer kunnen schieten. Zij komen zo menigmaal voor bijv. bij migraine, ischias en kolieken. Karakteristiek voor deze pijnen:
a – warmte geeft verbetering
b – beweging geeft verlichting
c – aanraking of zelfs druk doen weldadig aan.
Laatstgenoemde pijnen verlangen Magnesium phos. Zie aldaar.

3. Ogenschijnlijk is het een tegenspraak, dat zowel buikloop als ook de tegenoverliggende conditie verstopping met het zelfde Ferrum phos. behandelt moet worden. De inwendige biologische samenhangen geven ons echter de verklaring. Wanneer de spiercellen van de darmwanden niet voldoende ijzermoleculen bevatten, verslappen zij en kan de darm haar peristaltische bewegingen – waardoor de darminhoud verder gevoerd wordt – niet meer volbrengen. De darminhoud blijft liggen, er treedt verstopping op. Door nieuwe aanvoer van Ferrum phos. worden de spieren van de darmwanden weer versterkt en de peristaltiek heeft weer normaal plaats. De verstopping is hiermee opgeheven.
Het proces is echter geheel anders wanneer het de darmvlokken aan ijzermoleculen ontbreekt. Darmvlokken zijn kleine zuignappen die vloeibare voeding opzuigen en In het bloed overbrengen. Is het evenwicht aan ijzermoleculen in hun spiercellen verstoort dan kunnen zij hun zuigarbeid niet langer verrichten. De vloeibare voeding blijft in de darmen achter en veroorzaakt buikloop.
Door toevoer van Ferrum phos. worden zij weer In staat gebracht om hun arbeid naar behoren te verrichten, voeren de zuigarbeid uit en de buikloop is voorbij.

2 thoughts on “Nr. 3 – Ferrum Phosphoricum

Geef een reactie