Chronische stress en depressie

Depressie is een aandoening waar ongeveer 8% van de mannen en 15% van de vrouwen aan lijden. Ongeveer 75% procent van de patiënten heeft een levenslange, steeds terugkerende vorm. Deze wordt gekarakteriseerd door afwisselende periodes van afwezigheid en aanwezigheid van de symptomen. Patiënten die herstellen van een depressie, hebben in meer dan 50% van de gevallen binnen zes maanden een terugval . Doordat depressie zoveel voorkomt leidt dit natuurlijk tot veel personeelsproblemen en economische kosten en in sommige gevallen tot zelfmoord.
Stress heeft een grote invloed op depressie. De meeste kenmerken van een depressie staan namelijk in verband met een disregulatie van de stressrespons. Depressie en de stressrespons vertonen daardoor grote gelijkenissen. Ze hebben veel dezelfde kenmerken omdat ze gebruik maken van dezelfde hersenroutes en mediators.

Melancholische depressie
Atypische depressie
De sombere stemming reageert niet ook al zou het wel leuk moeten zijn
De sombere stemming kan wisselen. Als er iets leuks gebeurt kan een patiënt er wel van genieten
Slaapduur is afgenomen
Behoefte aan slaap is toegenomen
Eetlust is afgenomen
·         Gewichtsafname
Eetlust is toegenomen
·         Gewichtstoename
Langzame spraak/bewegingen
Zwaar gevoel in armen en benen
Stemming wisselt
·         ’s ochtends meer stemmingswisselingen dan ‘s avonds
Stemming wisselt
·         ’s ochtends het minste stemmingswisselingen
Sterke schuldgevoelens
Overgevoeligheid voor kritiek
 

Omdat er veel vormen van depressie bestaan wordt onderscheid gemaakt in de twee, diagnostisch gezien, grootste groepen: melancholische depressie en atypische depressie. Deze twee grote groepen vormen eigenlijk elkaars tegenpolen. Beide hebben ze geheel tegengestelde kenmerken.

De melancholische depressie wordt gekenmerkt door hyperactivering van de stres respons, en een overactief CRH systeem. Hierdoor is de persoon angstig, moedeloos over de toekomst,  houdt geen rekening meer met de omgeving en heeft last van slapeloosheid en verlies van eetlust.  Tevens is er door de hyperactieve stressreactie een verminderde activiteit van geslachtshormonen en gaat de vruchtbaarheid sterk achteruit.
De atypische depressiezorgtjuistvoor eenvermindering inactiviteit van hetCRHsysteem enleidtdus tot eenCRHgebrek.Hierdoorkrijgt depersoon last vanslaperigheid,oververmoeidheid,slaaptveelmaarheeft nogwel eengoedereactie op deomgeving. Destressreactie is minderactief dannormaal.  Dezeverminderdestressreactie is hetgevolg vanlangdurige stress,waardoor hetlichaamprobeert tecompenseren,maardaardoorjuistnaar deanderekantdoorslaat. Door delangdurige  hogespiegels van cortisol worden tweebelangrijkehersengebieden, dehypocampus en deprefrontale cortex  beschadigd,waardoor ook denatuurlijkeangstreactieswordenverstoord en erdepressieoptreedt.                                

Bron

Geef een reactie