Dyslexie, ADHD en autisme

Het heilzaam effect van Omega 3

In iedere schoolklas zijn tegenwoordig moeiteloos één of meer kinderen aan te wijzen met tekenen van dyslexie, dyspraxie, ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), of autisme. Dit treft niet alleen de kinderen zelf, maar ook de ouders, de school, de omgeving en zelfs de maatschappij. Aangezien het aantal gevallen nog altijd alarmerend stijgt, zullen ook steeds meer (huis)artsen met deze ontwikkelingsstoornissen worden geconfronteerd.
De opkomst van deze aandoeningen blijkt hand in hand te gaan met de ingrijpende soortelijke en inhoudelijke veranderingen die de afgelopen decennia in de Westerse voedingsgewoonten hebben plaatsgevonden. Daardoor zijn vooral de biologisch zeer actieve, superonverzadigde vetzuren EPA en DHA goeddeels uit het dagelijks dieet verdwenen. Onderzoek bevestigt dat deze stoffen een cruciale rol spelen bij vorming, onderhoud en functioneren van de hersenen, en daarmee in het ontstaan en voortduren van bovengenoemde stoornissen.1,2,3,4
Een recente studie door de Universiteit van Oxford laat zien hoe een bijzondere, maar natuurlijke 4:1 EPA/DHA-verhouding een constructieve – en bovenal veilige – eerste keus kan zijn in de behandeling van deze ondermijnende ontregelingen.5
Eén met bovendien positieve bijwerkingen. Naast verbeteringen in hart, bloedvaten, gewrichten en immuniteit, zijn dat: soepel en glanzend haar, een gave huid, en sterke nagels.

Meervoudig onverzadigde omega 3 en 6 vetzuren (HUFA’s) en hun functie in de hersenen

DHA (docosahexaeenzuur, 22L6ω3)
Geconcentreerd in synapsen en fotoreceptoren, essentieel voor een normale visuele en cognitieve ontwikkeling. Verantwoordelijk voor de communicatie tussen zenuwcellen, balans in de zicht- en gedachteprocessen, zowel als controle op stemming;

EPA (eicosapentaeenzuur, 20:5ω3)
Essentiële bouwstof voor zenuwcellen en celmembranen van ogen en hersenen. Substraat voor eicosanoïden – hormoonachtige substanties zoals prostaglandinen, leukotriënen en tromboxanen. Deze zijn vanuit hun regulering van endocriene-, cardiovasulaire-, en immuunsystemen belangrijk voor ontwikkeling en functioneren van de hersenen. EPA remt bovendien het enzym fosfolipase-2 (PLA2) dat AA en DHA uit de hersenen weghaalt voor gebruik elders in het lichaam;

GLA (gammalinoleenzuur, 18:3ω6)
Wordt in het lichaam omgezet tot AA (arachidonzuur, 20:4ω6), een cruciaal element voor de groei van de hersenen. AA is verantwoordelijk voor zenuwfuncties, met name in leren en geheugen en is samen met DHA een onmisbaar component in neuraal membraanweefsel. AA en DHA vormen samen 15-20% van de droge hersenmassa en meer dan 30% van de retina.

LA (linolzuur, 18:2ω6) en ALA (alfalinoleenzuur, 19:3ω3) zijn werkelijk essentiële vetzuren (EFA’s) die niet in het lichaam kunnen worden gesynthetiseerd. De meervoudig onverzadigde vetzuren (HUFA’s) die de hersenen nodig hebben, kunnen in theorie vanuit deze EFA-precursors worden gesynthetiseerd. EFA/HUFA-omzetting is bij de mens echter relatief langzaam en inefficiënt.

Het belang van vetzuren
De onderlinge verschillen in verschijnselen van dyslexie, dyspraxie, ADHD en autisme – lees- en leermoeilijkheden, motoriek, gedrag – zijn bepalend voor de diagnose. Reguliere behandeling richt zich, al of niet in combinatie met farmacologie, op veelal van elkaar gescheiden disciplines, zoals educatieve psychologie; fysio-, of bezigheidstherapie en psychiatrie.

De overeenkomst tussen de verschillende verschijnselen wordt op een dieper niveau duidelijk: een biochemisch tekort aan de onverzadigde omega-3 vetzuren EPA en DHA in de hersenen, veroorzaakt door dieettekorten, en/of door onvermogen van het lichaam om deze stoffen vanuit voeding te synthetiseren.

Uitgaande van de door vele onderzoeken bevestigde conclusie dat vooral deze vetzuren een fundamentele rol spelen in het optimaal onderhouden en functioneren van de hersenen, vond onlangs een 12 weken durend, dubbelblind placebogecontroleerd Brits vooronderzoek plaats onder 41 kinderen tussen 8 en 12 jaar, met zowel leerproblemen als bovengemiddelde ADHD-scores.5 Onderzocht werd in hoeverre suppletie met deze vetzuren verbetering kan brengen bij kinderen met specifieke leerproblemen. Ten opzichte van de placebogroep liet de EPA/DHA-groep aanmerkelijke vermindering zien in ADHD-gerelateerde symptomen.

Onderscheid in werking
Recente ontdekkingen bevestigen dat voor het dagelijks functioneren van de hersenen, EPA actiever is dan DHA.
* Wanneer het lichaam DHA nodig heeft, kan het deze stof eenvoudig vanuit EPA aanmaken. DHA terug om te zetten naar EPA is voor het lichaam echter moeilijk;
* EPA is een basis voor serie-3-prostglandinen – deze spelen in het lichaam een specifieke ontstekingsremmende rol;
* Onderzoeken met EPA onder proefpersonen met verschillende problemen in cognitie, aandacht en waarneming lieten een vermindering in de symptomen zien. Bij de deelnemers die pure DHA of een placebo kregen, werden geen belangrijke verbeteringen zichtbaar;
* Sommige onderzoekers gaan ervan uit dat de werkzaamheid van EPA voortkomt uit het klaarblijkelijk remmend effect van deze stof op het enzym fosfolipase-2 (PLA2). Dit enzym ‘stript’ de structurele vetten AA en DHA uit de hersenen voor gebruik elders in het lichaam. In een aantal gevallen hebben mensen met mentale problemen te hoge niveaus van dit enzym, met als resultaat dat er een overmaat aan AA en DHA uit de hersenen wordt weggesluisd. Vermoed wordt dat EPA dit proces afzwakt.

Voortbordurend op het opvallend succes van de eerder genoemde voorstudie, wordt nu een zes maanden durend vervolgonderzoek uitgevoerd onder 120 Britse schoolkinderen en een even grote controlegroep. In dit nieuwe onderzoek wordt gebruik gemaakt van het voedingssupplement EYE Q®, een vetzuurproduct met een bijzondere, specifieke 4:1 EPA/DHA-verhouding. Dit vervolgonderzoek wordt gefinancierd door de Britse “Dyslexia Research Trust”. De resultaten worden eind 2002 verwacht.

Dit supplement bestaat uit een unieke 4:1 mix van de omega-3 vetzuren EPA en DHA zoals deze in natuurlijke verhouding voorkomt in zuivere zeevisoliën afkomstig uit het zuidelijk halfrond, in synergie met het omega-6 vetzuur GLA vanuit zuivere, biologisch gekweekte teunisbloemolie. De toegevoegde vitamine E dient om de vetzuren tegen vrije radicalenschade te beschermen. Hierbij zij opgemerkt dat de meeste andere omega 3 vetzuurproducten een lagere, namelijk een 3:2 EPA/DHA-ratio hebben – en daarmee een andere werking.

Basiskenmerken
* Dyslexie
– visuele/perceptuele problemen
– specifieke moeilijkheden met lezen en schrijven (vergeleken met de algemene norm);
– een onevenwichtig cognitief profiel in:
. het werkend geheugen
. het opnemen van verbale instructies
. het ordenen en in volgorde zetten van (vooral) auditieve, linguïstische impulsen
. moeite met uit het hoofd leren van (zinloze) rijtjes, zoals tafels en alfabet
* Dyspraxie
– specifieke moeilijkheden met coördinatie van de motoriek
– moeite met complexe, opeenvolgende handelingen
* ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
– hyperactiviteit en impulsiviteit
– problemen met aandacht:
– moeite met concentratie, focus:
– moeite met het werkend geheugen
– moeite met het opnemen en onthouden van verbale instructies
– midden in een taak vergeten wat men aan het doen was

Biologische basis stoornissen
Voorbij de verschillende niveaus van uiterlijke kenmerken die bij dyslexie, dyspraxie en ADHD een rol kunnen spelen – gedrag, cognitie en de mechanische processen – heeft Prof. Dr. Alexandra Richardson van de Universiteit van Oxford in het hierboven genoemde vooronderzoek gekeken naar het constitutionele element. Zij stelde daartoe de volgende vragen: ‘Wat is de genetische, biologische bijdrage?’ en ‘Hoe ziet in de hersenen de biologische basis voor de predispositie voor deze stoornissen eruit?’. In plaats van op de oorzaak, richtte Richardson zich daarom op de verschijnselen, omdat die de sleutel zijn tot wat zich op biochemisch niveau in de hersenen afspeelt.

De gemeenschappelijke uiterlijke kenmerken die werden gevonden – milde onregelmatigheden in de neurologische ontwikkeling, een laag geboortegewicht, kleinere hoofdomtrek, niet-ernstige fysieke afwijkingen – wijzen op een predispositie die vóór de geboorte ontstaat. In de familieleden, zowel als bij de personen met deze symptomen zelf, werden in verhoogde mate atopische signalen waargenomen: allergieën, eczeem, astma, hooikoorts en auto-immuunverschijnselen. Opnieuw een aanwijzing voor het verband in deze individuen tussen aanleg en biochemie. ADHD-kinderen, en dikwijls ook dyspractische kinderen, hebben al vanaf heel jong voortdurend moeilijkheden met eten, inslapen – en wakker worden – en vertonen tekenen van ongewoon temperament. In wetenschappelijk onderzoek is telkenmale komen vast te staan dat bij deze kinderen dikwijls een ernstig tekort aan meervoudig onverzadigde vetzuren voorkomt – ontstaan door hetzij deficiënte voeding, of door onvermogen tot EFA/HUFA-conversie.

Behalve via bloedonderzoek kan een vetzurentekort overigens ook worden vastgesteld via een simpele spiertest, of, zoals toegepast in het huidige onderzoek, via een niet-invasieve ademtest.

Personen binnen het autistisch spectrum vertonen niet alleen nog ernstiger fysieke signalen van vetzuurdeficiëntie, maar hebben ook nog lagere niveaus van omega-3 HUFA’s in de membranen van hun rode bloedcellen.6,7 Het feit dat de membranen van deze personen tijdens laboratoriumonderzoek zeer slecht houdbaar zijn, wijst op een teveel aan het PLA2-enzym, verantwoordelijk voor de verwijdering van HUFA’s uit de membraanfosfolipiden. Hoge niveaus van dit enzym zijn ook gezien in zowel dyslectische, als in schizofrene personen.8,9

Praktische checklist
1 Vetzuurdeficiënties
– droge huid (de meest simpele, directe aanwijzing)
– atopische klachten: allergieën, eczeem, astma
– dof, levenloos haar, eventueel roos
– zachte, rafelige nagels (in de dikte gespleten)
– overdreven dorst
– frequente behoefte tot urineren
– harde, droge bobbeltjes op de huid rond de haarfollikels (als kippenvel)
2. Voeding
– allergie voor zuivel en gluten (loopneus, ‘spacy gedrag’)
– tekort aan zink
– problemen met bloedsuikerregulatie, zucht naar koolhydraten (Volwassenen: mannen grijpen vaak naar alcohol, vrouwen naar zoetigheid)
3. Dyslectische verschijnselen
– visuele/perceptuele moeilijkheden
– hoofdpijn veroorzaakt door gezichtsvermogen
– verwisselen van letters binnen woorden
4. ADD verschijnselen
– moeite met aandacht en concentratie
– dagdromen
– focus en helderheid (‘clearing brain fog’)
5. Stemming
– (over)gevoeligheid
– stemmingswisselingen
– geagiteerde angstige spanning
6. Slaapproblemen
– inslaapproblemen
– gedachten niet kunnen stilzetten
– moeite met wakker worden

Veranderingen in voedingspatroon
Studies naar stemmingsstoornissen geven een solide onderbouwing voor het belang van voeding in het functioneren van de hersenen. De incidentie van klinische depressie varieert tussen landen onderling aanzienlijk. In omvang blijkt deze zich omgekeerd evenredig te verhouden met de in het respectieve voedingspatroon aanwezige hoeveelheid zeebanket: een maatstaf voor de inname van omega-3 vetzuren.10,11 Ook in de tijd gezien is dit beeld consistent: waar in de afgelopen 100 jaar het voedingspatroon sterk in omega-3 vetzuren is teruggelopen, zijn depressies dramatisch toegenomen.
Hetzelfde directe verband bestaat tussen het voorkomen van met verzuurtekorten geassocieerde depressie en de hoeveelheid vis die wordt gegeten. Ook hier geldt: hoe lager de visconsumptie, des te meer depressie (vgl. Japan 4%, Engeland 14%). Volgende logische vraag is: wanneer de moeder vóór, en/of na de bevalling een vetzuurdeficiëntie vertoont, hoe staat het dan met de vetzuurstatus en de hersenontwikkeling van haar baby?
Arachidonzuur (AA) is cruciaal voor de groei van de hersenen – kleine tekorten worden in verband gebracht met een laag geboortegewicht en geringe hoofdomvang. DHA, in het bijzonder geconcentreerd op zeer actieve plaatsen als synapsen en fotoreceptoren, is ontbindende voorwaarde voor een normale visuele en cognitieve ontwikkeling. Tijdens de zwangerschap laat de placenta dubbel zoveel AA en DHA in het moederlijk plasma circuleren. Om de vorming en ontwikkeling van zijn hersenen veilig te stellen, haalt een baby de bouwstoffen desnoods uit het hersenweefsel van zijn moeder weg. Hersenscans van moeders na de bevalling hebben gemiddeld een 3% volumeafname van de hersenen laten zien.

Voeding, depressie en gedrag
Ondervoeding in de Westerse wereld is niet een kwestie van kwantiteit, maar van kwaliteit, ofwel inhoudelijkheid. De Amerikaanse criminoloog Stephen J. Schoenthaler legde al in 1980 een verband tussen de toename in gewelddadigheidcijfers en die van de consumptie van fastfood en suiker. Zijn voor die tijd zeer gewaagde constatering mondde uit in een onderzoek in een gevangenis in de staat Virginia. Daarin werd onweerlegbaar het bewijs geleverd voor het causale verband tussen voeding en gedrag. Zodra de gedetineerden een ‘ouderwets’ menu kregen voorgezet van volkorenbrood, aardappelen, vlees/vis en groenten, nam hun criminele en asociale gedrag met bijna de helft af, om bij het opnieuw nuttigen van de gangbare – deficiënte(!) – gevangeniskost onmiddellijk weer tot het oude, schadelijk peil terug te keren. Schoenthaler is sindsdien op deze leest doorgegaan en heeft vanuit verschillende perspectieven de relatie tussen voeding, gedrag en prestaties in schoolkinderen en jeugdige delinquenten onderzocht.12,13,14 In welke leeftijdsgroep dan ook uitgevoerd, in hun conclusie zijn deze onderzoeken eenduidig: aanpak van tekorten door suppletie, of via een betere balans in het dieet, levert zonder uitzondering (gedrags-)verbeteringen op van maar liefst bijna 50%.

Beperkend voor de opname van meervoudig onverzadigde vetzuren:
* Verzadigde-, gehydrogeneerde-, of transvetzuren vanuit bewerkte levensmiddelen
* Gebrek aan de vitaminen B3, B6 en C, en de minerale co-factoren zink en magnesium
* Roken
* Salicytaten
* Caffeïne
* Alcohol
* Virale infecties
* Stresshormonen
* Verstoringen in EFA/HUFA-omzetting

Conclusie
Voeding, prestatie en gedrag zijn zeer nauw aan elkaar gerelateerd.
Wat de ontwikkelingsstoornissen dyslexie, dyspraxie, ADHD en autisme bindt, is het gebrek in de hersenen aan specifieke, essentiële bouw- en voedingstoffen: de meervoudig onverzadigde vetzuren EPA en DHA. De meest recente inzichten wijzen er op dat met name EPA in combinatie met DHA in de verhouding 4:1 goede resultaten geeft bij bovengenoemde klachten. Aangevuld met synergetisch werkend GLA, zijn deze stoffen verwerkt in het supplement EYE Q® – het voedingssupplement dat Prof. Dr. Alexandra Richardson bij de behandeling van deze stoornissen bij uitstek beschouwt als een succesvolle, en vooral veilige eerste keus.

Meer weten, of een advies over welk middel je vast in kan zetten,  neem contact op met

Appen?

Wil je een afspraak maken? 🗣

Alie Wouda Natuurpraktijk Aurora

Autisme

Autisme wordt beschouwd als een ontwikkelingsstoornis met neurologische oorzaak. Er worden 5 subgroepen van autisme onderscheiden: klassiek autisme, de stoornis van Asperger, PPD-NOS, Rett syndroom en desintegratiestoornis. Het verschil tussen de verschillende groepen is vrij diffuus. Het lijkt afhankelijk van de willekeur of mening van de psychiater waar men toevallig komt, of men het ene of het andere labeltje opgeplakt krijgt. De grote overeenkomst tussen de groepen is beperking in de sociale interactie en/of van de verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden. Naar verwachting hebben ongeveer 90.000 Nederlanders een stoornis die valt binnen het autistische spectrum (ASD). Dit getal is gebaseerd op epidemiologische studies die in het buitenland zijn uitgevoerd, daar komt ASD voor bij 5% van de bevolking. Om de stijgende lijn aan te geven: in 1980 kwam ASD voor bij 4-5 van de 10.000 kinderen, in 1990 was dit aantal al gestegen naar 30-60 van de 10.000 kinderen (Yeargin 2003, Bertrand 2001, Destefano 2004, Steinhausen 1986). Een ontwikkeling die op z’n minst zorgwekkend te noemen is. ASD blijkt een stoornis te zijn die wordt veroorzaakt door een combinatie van gevoelige genen (Keller 2003), epigenetische, voedingsgerelateerde factoren (Beadet 2002) en chemische substanties cq gifstoffen uit de omgeving (London 2003). Het is een ziektebeeld met meerdere ethiologische factoren waarvan een groot deel wordt bepaald door onze ‘welvaart’. De zwangerschap De basis voor ASD wordt al gelegd tijdens de zwangerschap. De situatie van de moeder bepaald de aanleg voor ASD. Vooral stress, regulatiestoornissen en tekorten lijken invloed te hebben op de ontwikkeling van de hersenen van de foetus. De situatie na de geboorte bepaald vervolgens het al dan niet tot uiting komen van deze aanleg. Tijdens de zwangerschap hebben chronische stress, bloedsuikerspiegelregulatie stoornissen en vitaminen-, mineralen-, eiwitten- en omega 3 tekorten (in negatieve zin) invloed op de ontwikkeling en de inrichting van de hersenen van de foetus. De ‘inrichting’ vindt o.a. plaats onder invloed van hormonen. Een foetus van het mannelijke geslacht zorgt zelf voor de productie van testosteron. Dit zorgt in het derde trimester van de zwangerschap voor een meer mannelijke inrichting van de hersenen. Een jongetje heeft (van nature) minder spiegelneuronen en kleinere communicatie gebieden dan een meisje. Spiegelneuronen heb je nodig om gedrag e.d. van mensen in je omgeving na te doen; te spiegelen. Hoe minder spiegelneuronen hoe minder je kunt spiegelen (en dingen kunt interpreteren en gedrag inschatten).

Natuurlijk is de foetus niet de enige die hormonen produceert; moeder doet daar ook aan mee. Onevenwichtige verhoudingen bij de moeder (met name hoge testosteronspiegels) zorgen voor een ‘mannelijker’ inrichting van het brein. Betreft het een meisje zal ze een meer jongens-achtig brein krijgen. Betreft het een jongetje dan wordt zijn brein nóg mannelijker. Spiegelneuronen en communicatiegebieden worden dan nog minder. Dit is de voornaamste reden dat veel ASD-ers van het mannelijke geslacht zijn. Stress, hoge bloedsuikerspiegels, ontstekingen en tekorten zorgen voor hogere testosteron-spiegels bij de moeder waardoor… De eerste ontwikkeling Bij de geboorte is al een zekere aanleg aanwezig; dit wil echter helemaal niet zeggen dat deze ontwikkeling ook tot uiting komt. Iedereen weet dat de hersenen van een baby nog lang niet volgroeid zijn. De ontwikkeling én de inrichting gaat na de geboorte gewoon verder. Sterker nog: het centrale zenuwstelsel is pas compleet ‘af’ als het kind 21 is. Je kunt er dus nog veel aan doen (of verprutsen). Er zijn een aantal zaken die (kEskimo-3 105mlunnen) bijdragen aan het (steeds verder) autistiform worden van het brein van een kind. De belangrijkste zullen we hieronder bespreken. Vette vis hoort erbij De omega 3 vetzuren EPA en DHA (uit vis, visolie of wild vlees) spelen een cruciale rol bij de vorming en het functioneren van de hersenen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een tekort aan deze vetzuren een belangrijke rol kan spelen bij gedragsstoornissen, leerproblemen, dyslexie en aandoeningen in het autistische spectrum. Ze zijn niet alleen van essentieel belang voor de normale ontwikkeling van de hersenen (Hadders-Algra 2008) maar ook voor de mentale en emotionele gezondheid. Indicaties voor een omega 3 vetzuren tekort volgens Dr. Alex Richardson:

1. Overmatige dorst, vaak plassen, schrale of droge huid, droog dof haar, haarschilfers en zachte broze nagels.

2. Neiging tot allergieën, eczeem, astma, hooikoorts, etc.

3. Visuele symptomen: slecht nachtzicht, overgevoeligheid voor licht en leesstoornissen zoals dansende letters.

4. Aandachtsstoornissen: snel afgeleid, slechte concentratie en geheugenstoornissen.

5. Emotionele overgevoeligheid: depressieve neigingen, sterke stemmingswisselingen en buitensporige angsten.

6. Slaapproblemen: vooral ‘s nachts niet tot rust komen en ‘s morgens moeilijk wakker worden (denk ook aan huilbaby’s).

Besef dat kleine kinderen m.b.t. EPA en DHA volledig afhankelijk zijn van hun voeding. Ze kunnen het niet uit voorlopers (plantaardige omega 3 bronnen) omzetten; je moet het er dus kant en klaar in stoppen. De eerste tip: schaf een fles omega 3 vis-olie (drink-olie) aan verkrijgbaar bij ij in de praktijk x en geef dit (hoog gedoseerd) aan je kind. Als je borstvoeding geeft, ga dan zelf omega 3 visolie capsules gebruiken. Ook nu: niet zuinig met de dosering. Suiker geeft gedoe Bij een voortdurende verstoring van de bloedsuikerspiegel gaan de hersenen een energie-probleem krijgen. De gevolgen zijn legio. Om te beginnen gaat er meer stuk dan gewenst. Dit heeft uiteraard invloed op de ontwikkeling én de inrichting van de hersenen. Een energie-probleem geeft bovendien een verhoogde ontstekingsgevoeligheid. Finkelstein (2000) en Clarke (2001) hebben inderdaad geconstateerd dat er in het brein van ASD-ers chronische ontstekingsprocessen plaatsvinden. Het is te begrijpen dat dit invloed heeft op verschillende neuronale processen; je krijgt makkelijk ‘kortsluiting’. Tel dit op bij het feit dat de boel al ‘niet zo lekker’ aangelegd was dan is het te begrijpen dat (minimale) zintuiglijke prikkels ‘met geweld’ binnendenderen. En dat de enig mogelijke bescherming jezelf ‘afsluiten’ is. De tweede tip is dus: sluit suiker en suikerhoudende voedingsmiddelen uit. Vervang Designerfoods (pakjes, zakjes, kunstmatige spullen) door meer natuurlijke voedingsmiddelen. Lees de download over Diabetes II voor meer info hierover. Alles begint in de darm Er is bij mensen met een autistische stoornis bijna altijd sprake van een slechte spijsvertering. 25% van de ASD-ers heeft chronische diarree, 25% heeft obstipatie. Vaak is de residente flora aangetast, waardoor ook de vitamines die zij produceren (biotine, vitamine K) verlaagd zijn en de opname capaciteit verminderd. 33% van de ASD-erg heeft een afwijkend aminozuurbeeld in 24-uurs urine. Bij het overgrote deel worden veelvuldige ontstekingen in de darmwand gevonden en een hyperpermeabele (doorlaatbare) darmwand is eerder regel dan uitzondering (White 2003). Ontstekingen en hyperpermeabiliteit worden o.a. veroorzaakt door lectines uit granen. Ontstekingen en hyperpermeabiliteit dragen bij aan onvolledige verteringsprocessen, reden waarom aminozuurbeelden afwijken. Reden ook waarom veel ASD-ers een aminozuurtekort (eiwit-tekort) heeft. 80% van de ASD-ers verbeteren op een glutenvrij en caseïnevrij dieet. De derde tip is dan ook: sluit granen en melkproducten uit. Bedenk echter dat veel ASD-ers een probleem op dipeptdylpeptidase hebben waardoor eiwitten uit brood en melkproducten verslavend werken. Langzaam afbouwen dus.

Het afweersysteem Het afweersysteem heeft twee takken van sport. Een TH1 deel en een TH2 deel. Normaal gesproken hoort TH1 dominanter te zijn dan TH2. Bij ASD komt een verschuiving van TH1 naar TH2 in 60% van de gevallen voor. Het gevolg van deze verschuiving is een verhoogde gevoeligheid voor allergische klachten, auto-immuunprocessen en ontstekingen. De meeste ASD-ers hebben vroeg in het leven veelvuldig last van steeds terugkerende oorontstekingen. Om dit te behandelen wordt vaak anti-biotica ingezet. De TH2 shift vormt een basis voor dergelijke klachten; terwijl anti-biotica de boel nog meer richting TH2 stuurt. Ongeveer de helft van de ASD-ers heeft anti-lichamen tegen myelin basic proteïn (MBP). Een autoimmuun situatie. Ook deze wordt veroorzaakt door een verschuiving van TH1 richting TH2. Suiker, lectines uit graan, chronische stress, anti-biotica en vaccinaties stimuleren het TH2 systeem waardoor de boel ‘uit balans’ raakt. Het TH1 – TH2 evenwicht wordt gereguleerd door (voldoende) vitamine D, zink en glutation. De vierde tip: sluit suiker en graan uit en wees zeer behouden met betrekking tot vaccinaties. Ga eens kijken op de site van de Nederlandse Vereniging voor Kritsch Prikken en bedenk dan wat je wél en wat je niet kan/wil doen. Zorg voor voldoende vitamine D (zon, levertraan, lever, vette vis) en zink. Door regelmatig te bewegen verhoog je de glutation spiegels. Sensorische gevoeligheid Alle sensorische informatie (alles wat je ziet, hoort, voelt, ruikt) komt eerst binnen op de achterhoorn in de wervelkolom. De meeste informatie wordt gedempt voordat het naar de hersenen gestuurd wordt. In alarm-situaties wordt de informatie juist versterkt (je hoort, ziet, voelt of ruikt dan ineens veel meer). Bij veel ASD-ers zien we een versterking van sensorische informatie terwijl er juist géén alarm situatie bestaat. De boel is dus goed ‘in de war’; een eenvoudige prikkel komt met geweld binnen zetten. De sensorische demping is afhankelijk van voldoende GABA. Glutamaat versterkt sensorische informatie juist. Voor de aanmaak van GABA is voldoende vitamine B noodzakelijk. Bij een gebrek aan B vitamines zien we een verhoogde glutamaat respons. Hetzelfde geldt voor een tekort aan magnesium. Glutamaat wordt veel gebuikt in de voedingsmiddelen industrie; het heet smaakversterker, MSG of E621. Ook aspartaam (kunstmatige zoetstof) en kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen geven een verhoogde glutamaat respons.

De vijfde tip: sluit glutamaatbronnen uit en optimaliseer de vitamine B voorziening (vis, vlees, eieren, noten). Ontgifting Walsch suggereert dat een aangeboren defect in de metallothioneine functie de oorzaak van autisme zou kunnen zijn. Volgens hem kunnen alle problemen van autisten, zowel immunologisch als de hersenen maagdarm problemen verklaard worden uit een slecht functionerend metallothioneine. Metallothioneine is opgebouwd uit 60-70 aminozuren (eiwit) én zink. De belangrijkste functie van metallothioneine is het lichaam te beschermen tegen de vergiftiging met zware metalen. Ze doet dit door zink uit te wisselen tegen kwik, lood, platina, aluminium, etc. Walsch vond in zijn onderzoek bij 100% van de autistische kinderen een te hoog koper en een te laag zink gehalte. De zesde tip: zorg in ieder geval voor voldoende zink. Dit is met name te vinden in schaal en schelpdieren (garnalen, mosselen, oesters), in zeewier maar ook in vis, vlees en uien. Denk bovendien serieus na over een goed zink-supplement (100% heeft een tekort). Besef dat je bij elke vaccinatie zware metalen binnen krijgen. En als je dan al niet zo lekker in je ontgiftingscapaciteit zit dan is het meer dan begrijpelijk dat veel ouders een verslechtering melden nadat hun kind gevaccineerd werd.

Bron

Aloe Vera

 1. Vitaminen : Bevat vitamine A (beta-caroteen), C en E, die antioxidanten. Het bevat ook vitamine B12, foliumzuur, en choline. Antioxidant neutraliseert vrije radicalen.
 2. Enzymen : Bevat 8 enzymen: aliiase, alkalische fosfatase, amylase, bradykinase, carboxypeptidase, catalase, cellulase, lipase, peroxidase en.Bradykinase helpt buitensporige ontsteking te verminderen bij toepassing op de huid topisch, terwijl anderen te helpen bij de afbraak van suikers en vetten.
 3. Mineralen: Het verstrekt calcium, chroom, koper, selenium, magnesium, mangaan, kalium, natrium en zink. Zij zijn essentieel voor de goede werking van verschillende enzymsystemen in verschillende metabole routes en enkele zijn antioxidanten.
 4. Suikers: Het geeft monosacchariden (glucose en fructose) en polysacchariden: (glucomannanen / polymannose). Deze zijn afgeleid van het bindmiddel laag van de plant en staan bekend als mucopolysacchariden. De belangrijkste monosaccharide mannose-6-fosfaat, en de meest voorkomende Polysacchariden glucomannanen genoemd [beta- (1,4) geacetyleerde mannan]. Acemannaan, een prominente glucomannan ook gevonden.Onlangs, een glycoproteïne met anti-allergische eigenschappen, genoemd alprogen en nieuwe anti-inflammatoire verbinding, C-glucosyl chromon, is geïsoleerd uit Aloe vera gel. 7 , 8
 5. Anthrachinonen: Het biedt 12 anthrachinonen, die fenolische verbindingen van oudsher bekend als laxeermiddelen zijn. Aloin en emodin fungeren als pijnstillers, antibiotica en antivirale middelen.
 6. Vetzuren: Het hotel biedt 4 plantaardige steroïden; cholesterol, campesterol, β-sisosterol en lupeol. Al deze hebben anti-inflammatoire werking en lupeol bezit ook antiseptische en pijnstillende eigenschappen.
 7. Hormonen: Auxines en gibberelline die helpen bij wondgenezing en anti-inflammatoire werking.
 8. Anderen: Het geeft 20 van de 22 menselijke vereiste aminozuren en 7 van de 8 essentiële aminozuren. Het bevat ook salicylzuur dat anti-inflammatoire en antibacteriële eigenschappen bezit. Lignine, een inerte stof, indien opgenomen in lokale preparaten, verbetert de dieptewerking van de andere ingrediënten in de huid. Saponinen dat de zeepachtige stoffen vormen ongeveer 3% van de gel en zijn reinigende en antiseptische eigenschappen.

Mechanisme van acties

aloevera

 1. Helende eigenschappen : Glucomannan een mannose-rijke polysaccharide en gibberelline, een groeihormoon, wisselwerking met groeifactorreceptoren de fibroblast, waardoor de activiteit en proliferatie, waardoor aanzienlijk verhoogt collageensynthese na topische en orale Aloë vera stimuleren. 9 Aloë gel niet alleen meer collageengehalte van de wond maar veranderde collageenpreparaat (meer type III) en verhoogde de mate van collageen verknoping. Hierdoor versnelde het wondcontractie en verhoogde de breuksterkte van het resulterende littekenweefsel. 10 Een verhoogde synthese van hyaluronzuur en dermatansulfaat in granulatieweefsel van een genezende wond na orale of topische behandelingen gerapporteerd. 11
 2. Effecten op blootstelling van de huid aan UV en gammastraling: Aloë vera gel is beschreven dat een beschermend effect tegen stralingsschade aan de huid. 12 , 13 is Exact rol onbekend, maar na toediening van aloë vera gel, een antioxidant eiwit, metallothioneïne, gegenereerd in de huid, die hydroxyl radicalen vangt en voorkomt onderdrukking van superoxide dismutase en glutathion peroxidase in de huid. Het vermindert de productie en afgifte van huid-keratinocyten afgeleide immunosuppressieve cytokinen zoals interleukine-10 (IL-10) en daardoor voorkomt UV-geïnduceerde onderdrukking van vertraagd type overgevoeligheid. 14
 3. Anti-inflammatoire werking: Aloë vera remt de cyclooxygenase pathway en vermindert prostaglandine E2 productie van arachidonzuur. Onlangs werd de nieuwe anti-inflammatoire stof genaamd C-glucosyl chromon geïsoleerd uit gel extracten. 8
 4. Effecten op het immuunsysteem: Alprogen remmen calcium influx in mestcellen, waardoor het antigeen-antilichaam-gemedieerde afgifte van histamine en leukotriënen uit mestcellen remmen. 7 In een studie op muizen die eerder geïmplanteerd met murine sarcoma cellen acemannaan stimuleert de synthese en afgifte van interleukine-1 (IL-1) en tumor necrosis factor uit macrofagen in muizen, hetgeen weer immune aanval die geleid ingeleid necrose en regressie van de kankercellen. 15 Verscheidene laag molecuulgewicht verbindingen ook kunnen remmen de afgifte van reactieve zuurstof vrije radicalen uit geactiveerde humane neutrofielen. 16
 5. Laxerend effect: Anthrachinonen aanwezig in latex zijn een krachtige laxeermiddel. Het verhoogt de intestinale watergehalte, stimuleert de slijmafscheiding en verhoogt darmperistaltiek. 17
 6. Antivirale en antitumorale werking: Deze acties kunnen het gevolg zijn van directe of indirecte effecten. Indirect effect is het gevolg van stimulatie van het immuunsysteem en direct effect door anthrachinonen. Anthrachinon aloine inactiveert verscheidene omhulde virussen zoals herpes simplex, varicella zoster en griep. 18 In recente studies is een polysaccharide fractie aangetoond dat de binding van benzopyreen remmen primaire rat hepatocyten, waardoor de vorming van potentieel kanker initiëren benzopyreen-DNA adducten voorkomen. Een inductie van glutathion S-transferase en een remming van tumor bevorderende effecten van phorbol myristinezuur acetaat is ook gerapporteerd die een eventuele voordeel van het gebruik aloe gel in chemopreventie suggereren. 19 , 20
 7. Hydraterende en anti-aging effect: Mucopolysacchariden hulp bij het binden van vocht in de huid. Aloe stimuleert fibroblast die het collageen en elastine vezels waardoor de huid elastischer en minder gerimpeld produceert. Het heeft ook cohesief effect op het schilferen oppervlakkige epidermale cellen door ze aan elkaar kleven, die de huid verzacht. De aminozuren ook verzachten verharde huidcellen en zink fungeert als een samentrekkend te scherpen poriën. De hydraterende effect is ook onderzocht bij de behandeling van een droge huid in verband met beroepsmatige blootstelling, waar aloë vera gel handschoenen een verbetering van de integriteit van de huid, vermindert verschijning van fijne rimpels en vermindert erythema. 21 Het heeft ook anti-acne effect.
 8. Antiseptische werking: Aloë vera bevat 6 antiseptische middelen: Lupeol, salicylzuur, ureum stikstof, cinnamonic zuur, fenolen en zwavel. Ze hebben allemaal remmende werking op schimmels, bacteriën en virussen.

Alie Wouda img_2777

Afspraak maken? info@natuurpraktijkaurora.nl

Bachbloesems

Bach bloesem remedies

Overzicht

Agrimony
Voor mensen die hun moeilijkheden en zorgen, innerlijke conflicten en kwellende gedachten verbergen achterAgrimony een masker van opgewektheid en zorgeloosheid. Zij willen een onbekommerde, goede indruk naar buiten toe uitdragen onder het motto “keep smiling” en zullen hun materiële, beroeps- of gezondheidsproblemen niet toegeven ofwel sterk minimaliseren. Deze vriendelijke, vrolijke en graag geziene personen leven graag in een harmonische prettige omgeving en zijn uiterst gevoelig voor conflictsituaties en zullen alles doen om ruzies en confrontaties te vermijden. Om aan hun zorgelijke gedachten te ontsnappen of te voorkomen dat ze gaan tobben, storten ze zich in allerlei activiteiten, zoeken steeds het gezelschap op van anderen of proberen hun toevlucht te nemen tot het euforiserend effect van alcohol, drugs of sigaretten.

Aspen
Voor hen die last hebbenvan vage, ongegronde en onverklaarbare angsten en voorgevoelens en die Aspenheimelijk de vrees koesteren voor een ongedefinieerd naderend onheil of lichamelijke gewelddoening. Zij zijn vaak bijgelovig, hebben angst voor godsdienstige onderwerpen (bijv. de hel) , duisternis en dooden oeken vaak houvast in occulte, bovennatuurlijke verschijnselen. Hun onbestemde angsten ontstaan dikwijls door hun rijke fantasie en treden meestal op als ze alleen zijn, maar ook in gezelschap.

Beech
Voor mensen met een kortzichtige, kritische instelling en arrogante uitstraling, die heel onverdraagzaam zijn. Zij veroordelen streng op basis van hun erg bekrompen maatstaven de andren omdat zij totaal geen vermogen hebben zich in te leven in andermans gevoelens en geen begrip hebben voor diens fouten of tekortkomingen. Zij zien nooit het positieve aan iemand, maar keuren steeds het gebrekkige of `afwijkende` af.

Centaury
Voor personen met een zwake wil die zich te bereidwillig en meegaand opstellen t.o.v. de wensen van anderen. Hun hulpvaardigheid en goedmoedigheid wordt dan ook gemakkelijk uitgebuit; ze kunnen geen `neen` zeggen. Deze passieve , soms slaafse mensen laten moeilijk hun individualiteit gelden, komen niet voor hun eigen belangen op, doch ondergaan de invleod van een krachtige of egoïstische persoonlijkheid (superieuren, echtgenoot, moeder of vader). Zij zijn gevoelig voor lofbetuigingen en standjes, verlangen erkenning en bevestiging.

Cerato
onzekerheid, dwaasheid, twijfel aan eigen bekwaamheid, onzelfstandigheid, innerlijke zwakheid.

Cherry Plum
Voor personen met de angst hun zelfbeheersing te verliezen waarbij hun innerlijke conflicten aan de oppervlakte zullen komen in de vorm van onbeheerste driftaanvallen of geweldadige impulsen. Ze hebben vaak de angst anderen iets vreselijks aan te doen. In vergevorderd stadium zijn ze bang krankzinnig te worden, of lopen met zelfmoordgedachten rond.

Chestnut Bud
Voor personen die de neiging hebben steeds weer dezelfd fouten te herhalen, geen lessen kunnen trekken of hun ervaringen niet verwerken. Meestal zijn het optimistische, zorgeloze doch ook wat oppervlakkige naïeve mensen die moeilijk iets bijleren. Zij zijn eerder onverschillig en onopmerkzaam, vergeten onaangename ervaringen uit het verleden zo snel mogelijk en maken zo geen progressie in hun ontwikkeling. Zij zullen zich reeds op iets nieuws storten voor zij klaar zijn met hetgeen waarmee ze nog moeten beginnen.

Chicory
Voor personen die zich bezitterig over alles en iedereen ontfermen, bemoeizuchtig voortdurend voorstellen en aanmerkingen hebben. Voor hun schijnbare bezorgdheid en opdringere hulp, verwachten zij onvoorwaardelijke dankbaarheid en in geval zij die niet krijgen, geven ze zich over aan zelfbeklag en zelfmedelijden. Met hun betuttelende bezorgdheid en door hun sterk vermogen tot manipuleren en chanteren, proberen zij sympathie, aandacht en dankbaarheid te verkrijgen.

Clematis
Voor de afwezige dagdromer die in gedachten altijd ergens anders is, in zijn eigen fantasiewerledje leeft. Hij toont weinig of geen interesse en is apatisch voor de gebeurtenissen in zijn omgeving. Het zijn meestal creatieve mensen die weinig waarde hechten aan de materiële realiteit en bij problemen vluchten in idealistische denkbeelden en illusies. Zij maken een verstrooide, afwezige, slaperige niet agressieve indruk.

Crab Apple
Deze “zuiveringsbloesem” past bij personen die geobsedeerd zijn door een overdreven zin naar zuiverheid en met een huiveringwekkende afschuw voor allerlei onreinheden (vuil, insecten, bacteriën etc.) De betrokken persoon voelt zich snel innerlijk vies of onrein en is vaak een muggenzifter die obsessief zich blind staart op details en kleinigheden en daardoor het geheel uit het oog verliest.

Elm
Voor mensen met meer dan middelmatige kwaliteiten, die zo uitgeput zijn dat zij tijdelijk niet in staat zijn hun eigen taken en verantwoordelijkheden te volbrengen. Deze mensen met een normaal en sterk karakter hebben plotseling het gevoel dat alles hen boven het hoofd groeit.

Gentian
Voor personen die bij de minste tegenslag of moeilijkheid snel ontmoedigd en teleurgesteld zijn. Ze hebben vaak een heel negatieve en pessimistische instelling, zijn overmatig sceptisch of twijfelen dwangmatig aan alles. Soms lijden ze aan een reactieve depressie.

Gorse
Wanneer men geen hoop meer koestert, ten prooi is gevallen aan vertwijfeling en in zijn wanhoop iedere verdere poging tot herstel als nutteloos beschouwt. De persoon in kwestie reageert te gelaten, heeft geen ambitie meer.

Heather
Past voor egocentrisch ingestelde personen die voortdurend met en over zichzelf bezig zijn. Ze hebben steeds publiek nodig en willen in het middelpunt van de belangstelling staan, waarbij ze steeds over zichzelf praten en hun eigen kleine problemen uit eigen belang sterk overdrijven. Ze klampen zich vast aan hun toehoorders, brengen het gesprek op zichzelf, maar kunnen zelf niet luisteren naar anderen.

Holly
Voor personen die worden gekweld door ziekelijke jaloezie, haat en afgunst op alle niveaus. Ze zijn wantrouwig, koesteren snel verdenking, zijn vaak humeurig en kunnen vervuld zijn met nijd, wraakgevoelens en leedvermaak.

Honeysuckle
Voor hen die voortdurend heimwee hebben naar een door hen verheerlijkt verleden, ze dromen over een vroeger geluk of hebben spijt over gemiste kansen. Er is een nostalgische vlucht in het verleden om niet geconfronteerd te worden met de harde werkelijkheid van het voor hen onaantrekkelijke heden.

Hornbeam
Voor vermoeide, eerder mentaal uitgeputte mensen na een eenzijdige (geestelijke) belasting. Ze hebben het gevoel niet opgewassen te zijn tegen de alledaagse, voorspelbare routineuze zaken.

Impatiens
Voor ongeduldige mensen, snel in denken en handelen, die zichzelf steeds een hoog werktempo opleggen en geen begrip opbrengen voor het trage functioneren van anderen. Ze zijn heel snel geïrriteerd of geprikkeld bij de minste kritiek, ten gevolge van een continue geestelijke spanning. In hun impulsiviteit nemen ze soms overhaaste beslissingen waardoor te vermijden ongevalletjes gebeuren.

Larch
Voor hen die overmand zijn door een gebrek aan zelfvertrouwen en lijden aan een minderwaardigheidscomplex, waardoor faalangst, passiviteit of schuchterheid zich manifesteren. De oorzaak ligt in het te sterk vasthouden aan negatieve ervaringen en mislukkingen uit het verleden.

Mimulus
Voor hen met één of meerdere concrete, benoembare angsten of fobieën. Meestal zijn het schuchtere, teruggetrokken mensen met een fijngevoelig karakter.

Mustard
Voor hen die lijden aan plotseling opkomende (en weer wegebbende) perioden van verdriet, depressieve stemming of somberheid, zonder dat hiervoor een duidelijk aanwijsbare reden bestaat. Deze meestal ernstige mensen hebben het gevoel alsof er een duistere wolk over hen neerdaalt en dat ze van de buitenwereld en menselijke warmte zijn afgesloten. Deze diepe melancholische bui verdwijnt even plotseling als ze gekomen is.

Oak
Voor personen die ondanks hun klachten en uitputting moedig blijven doorstrijden. Ze geven hierbij blijk van een uitzonderlijk uithoudingsvermogen en bovenmenselijk geduld; het zijn echte vechters en doorzetters. Deze volhardende mensen ervaren ziekte als een nederlaag en doen letterlijk alles om weer fit te worden. Zij zijn heel plichtsbewust, neigen te werken tot zij erbij “neervallen” om tenslotte moedeloos en uitgeput te eindigen.

Olive
Voor hen die zich volledig uitgeput voelen, die zowel lichamelijk als geestelijk aan het einde van hun krachten zijn. Ze eisten zware prestaties van zichzelf zonder zich ontspanning te gunnen en verbruikten zo hun energiereserves. Elk beroep dat nu op hen wordt gedaan, vormt een onoverkomelijke opgave, ze snakken naar rust en slaap.

Pine
Voor personen die zichzelf onnodig overladen met zelfverwijten; ze stellen te hoge eisen aan zichzelf en hebben dan ook schuldgevoelens als ze er niet aan voldoen. Deze mensen worden moedeloos doordat ze meer hun beperkingen dan mogelijkheden zien, ze hebben snel een slecht geweten en hanteren te veel verontschuldigingen bij iedereen over alles.

Red Chestnut
Voor mensen die zich overdreven bezorgd maken om andren; ze hebben voortdurend de angst dat geliefde personen iets ergs zal overkomen. Ze vrezen altijd meteen het ergste en stellen zich steeds voor wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Ze projecteren hun eigen angsten en twijfels op anderen.

Rock Rose
Voor hen die beland zijn in een acute, extreme crisissituatie waarbij paniek of doodsangst heerst; een ongeluk, natuurramp of levensgevaarlijke verwonding. Voor hen die hysterisch reageren, snel in de war of opgewonden zijn of neigen innerlijk in paniek te raken.

Rock Water
Voor strenge, onbuigzame mensen die starre principes en maatstaven naleven. Door hun verregaande zelfdiscipline en fanatische drang naar perfectie onderdrukken ze vitale behoeften en gaan er veel genoegens en levensvreugde aan hen voorbij. Soms zijn zij geneigd tot zelfgenoegzaamheid of een soort geestelijke hoogmoed waarbij ze meewarig het hoofd schudden omdat anderen “niet beter weten” en zich hierbij als een modelvoorbeeld willen profileren.

Scleranthus
Voor besluiteloze en grillige mensen, mensen met een gebrek aan innerlijk evenwicht. Ze worden voortdurend heen en weer geslingerd tussen twee mogelijkheden. Hun mening alsook hun stemming zijn voortdurend aan verandering onderhevig; ze vallen van het ene uiterste in het andere. Zij vragen in hun tweestrijd geen raad aan anderen en laten door hun onevenwichtigheid heel wat gunstige gelegenheden onbenut.

Star of Bethlehem
Deze “balsem” of “raadgever van de ziel” helpt in situaties die het gevolg zijn van een onverwerkte lichamelijke of geestelijke schok, ongeacht of deze recent of lang geleden gebeurd is. De schokkende gebeurtenis, waarvan de betrokkene zich soms niet meer bewust is, is nog niet helemaal verwerkt. Ze kan heel sterk variëren; het verlies van een dierbare, ontslag, een jobstijding, het meemaken van een ongeval etc.

Sweet Chestnut
Voor hen die volslagen wanhopig en radeloos zijn en geen enkele uitweg meer zien. De grenzen van hun belastingsvermogen zijn nu, na een periode van volgehouden moed waarin ze alles probeerden, volledig overschreden. Zij weten niet hoe het nu nog verder moet en voelen zich hopeloos in een volslagen isolement, doch houden hun verdriet voor zich.

Vervain
Voor hen die volslagen wanhopig en radeloos zijn en geen enkele uitweg meer zien. De grenzen van hun belastingsvermogen zijn nu, na een periode van volgehouden moed waarin ze alles probeerden, volledig overschreden. Zij weten niet hoe het nu nog verder moet en voelen zich hopeloos in een volslagen isolement, doch houden hun verdriet voor zich.

Vine
Voor dominante personen met bazige en tirannieke neigingen die anderen van hun superioriteit en bekwaamheid willen overtuigen. Ze zijn zelfzeker, ambitieus en begerig naar macht en zullen vaak meedogenloos de ander hun wil opdringen of absolute gehoorzaamheid eisen. Het zijn mensen die snel tot handelen komen.

Walnut
Voor personen die twijfelen alvorens de laatste definitieve stap te nemen voor een nieuw begin. Ze houden teveel rekening met tradities, conventies en mening van anderen. Ze worstelen met een tijdelijk gevoel van onzekerheid en zijn door hun onevenwichtigheid van buitenaf te beïnvloeden .

Water Violet
Voor personen die door hun trotse persoonlijkheid een hoogmoedige en afstandelijke indruk nalaten. Ze zijn innerlijk gereserveerd en creëren zo een superioriteitsgevoel dat isolement schept. Ze stralen zekerheid en rust uit, gedragen zich nooit opdringerig of luidruchtig, doch kunnen zich verwaand, neerbuigend of uit de hoogte gedragen.

White Chestnut
Voor hen die geplaagd worden door een onophoudelijke stroom van ongewenste gedachten die men niet kan kwijtraken. Ze voeren innerlijke discussies en eindeloze gesprekken met zichzelf zonder zich een ogenblik van verpozing te gunnen.

Wild Oat
Voor personen die door hun grote begaafdheid en veelzijdige belangstelling gemakkelijk zouden moeten slagen, maar die nog niet ontdekt hebben welk helder, gedefinieerd levensdoel zij willen nastreven. Zij versnipperen hun aandacht teveel, hebben te vage ambities en eindigen moedeloos en ontevreden omdat zij hun taak in het leven niet vinden.

Wild Rose
Voor hen die, alhoewel de omstandigheden niet zo hopeloos of negatief zijn, de strijd volledig hebben opgegeven. Ze zijn totaal onverschillig, berusten willoos in hun lot en door hun passioef gedrag belanden ze in een apathie die hen lusteloos en vermoeid maakt.

Willow
Voor verbitterde personen, zich ergerende en haatdragende personen die zich het slachtoffer voelen van het noodlot of de schuld altijd bij anderen zoeken. Ze zijn snel beledigd, zijn zwartkijkers en spelbedervers, die het goed humeur of optimisme van anderen ondermijnen of hen hun beter lot, geluk of gezondheid misgunnen. Ze acceptern hulp van anderen als iets vanzelfsprekends, doch kennen geen dankbaarheid.

Het indicatiespectrum van deze remedie gaat van een geestelijke noodsituatie als acuut heftig schrikken, ernstige berichten, jobstijdingen tot lichamelijk letsel, verbrandingen en ongelukken. De Bach bloesem remedies dienen niet ter vervanging van medische behandeling. Het is altijd noodzakelijk om uw arts te raadplegen.

Bron: academie natuurgeneeskunde Hilversum

Het stresshormoon Cortisol veroorzaakt spierafbraak. Lees hier hoe je de niveau’s van dit hormoon verlaagt.

SPIERAFBRAAK DOOR STRESS

Spieren worden opgebouwd door de juiste training en voeding. Anabolische processen zorgen ervoor dat beschikbare voedingsstoffen in het lichaam worden gebruikt om nieuw weefsel zoals spiermassa aan te maken. Om te voorkomen dat het omgekeerde gebeurt en eiwitten in de spiercellen worden afgebroken, katabolisme, zorg je als bodybuilder/sporter ervoor dat je lichaam steeds over voldoende voedingsstoffen beschikt. Toch kan je lichaam in de katabole fase terechtkomen ondanks het feit dat je voldoende van de juiste voeding hebt gegeten. De belangrijkste oorzaak hiervan heeft te maken met de manier waarop het lichaam reageert op stress. In het geval van acute stress (loop te chillen in het Amsterdamse bos, springt er opeens een leeuw uit de bosjes) zijn het vooral adrenaline en noradrenaline die zorgen voor verhoogde alertheid door een versnelde hartslag, longen die zich uitzetten en spieren die zich aanspannen. Je lichaam gaat als het ware in de fight of flee modus, klaar om te vechten of te vluchten.

Wanneer de stress echter langdurig is dan is er een ander proces dat ervoor zorgt dat je lichaam voldoende energie vrij kan maken om met deze stress om te gaan. Een van de hoofdrolspelers in dit proces is cortisol.

WAT IS CORTISOL?

Wanneer er continue alertheid nodig is door chronische stress ontstaat er een reactie in de zogenaamde hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as). De eerste stap in dit proces is het aanmaken van corticotropin-releasing-hormone (CRH) door de hypothalamus. De naam van dit hormoon geeft al aan dat het zorgt voor het ‘vrijgeven’ van het hormoon corticotropin, voluit adrenocoticotroop hormoon (ACTH). Dit gebeurt in de hypofyse. ACTH zorgt er vervolgens voor dat de bijnierschors cortisol aanmaakt. De aanwezigheid van cortisol heeft tenslotte een remmend effect op de aanmaak van CRH wat ervoor zorgt dat er niet teveel cortisol wordt aangemaakt.

Het zogenaamde stresshormoon cortisol verandert enkele prioriteiten in het lichaam om de stress aan te kunnen. Dit gebeurt vooral door gluconeogenese, het proces om nieuwe glucose aan te maken, een van de belangrijkste leveranciers van energie. Dit gaat echter ten koste van o.a. je spiermassa omdat proteine in de spiercellen hiervoor wordt afgebroken. Bovendien leidt de verhoging van glucose tot een verhoging van insuline. Dit kan weer leiden tot een andere verdeling van lichaamsvet waardoor dit zich in de buik kan ophopen. Bovendien kan het leiden tot suikerziekte. Wanneer de stress te lang duurt, kan cortisol uitgeput raken waardoor je lichaam niet meer in staat is de stress het hoofd te bieden. Dit kan dan leiden tot een burnout en (emotionele) uitputting.

Bij het beëindigen van de stressreactie speelt een ander hormoon DHEA een belangrijke rol. Dit hormoon zorgt voor het herstellen van het lichaam in de normale toestand. Waar cortisol katabool werkt en het imuumsysteem onderdrukt, werkt DHEA juist anabool en versterkt het het imuumsysteem.

MINDER STRESS IS MINDER CORTISOL

Omdat langdurige stress de belangrijkste oorzaak is van verhoogde cortisolniveau’s ligt het voor de hand dat het verlagen van stress bijdraagt aan het verlagen van cortisol. Temeer omdat  langdurige stress ook je testosteron en groeihormoon verlaagt. Het is vaak niet of nauwelijks mogelijk de oorzaak van de stress weg te nemen, anders had je dat natuurlijk al gedaan. Er zijn echter diverse manieren om de stress zelf te verminderen. Ik zal er hiervan slechts enkele behandelen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze stress en cortisol verlagen.

 • Meditatie. Van meditatie is in afzonderlijke onderzoeken gebleken dat dit zowel stress als cortisol verlaagt. Meditatie verlaagt de hartslag en bloeddruk, mogelijk door het remmende effect op cortisol. Hoewel sommige beoefenaars van specifieke type methoden als transcendente meditatie graag aantonen dat hun type meditatie meer resultaat levert, is van diverse soorten meditatie aangetoond dat ze o.a. cortisolverlagend werken.
 • Tai Chi. Soms ook wel bewegende meditatie genoemd. Tai Chi verlaagt wel het cortisolgehalte, maar niet de hartslag zoals meditatie en het verhoogt noradrenaline. In dit opzicht is het eerder vergelijkbaar met lichte lichaamsbeweging. Beoefenaars van Tai Chi noemen echter veel subjectieve ervaringen van verlichte stress door Tai Chi.
 • Lichte lichaamsbeweging. Bij zware lichaamsbeweging stijgt cortisol. Bij lichte lichaamsbeweging daalt het echter. Onderzoekers van de University of NorthCarolina vergeleken het effect op cortisol bij inspanning op 40%, 60% en 80% VO2-max (maximale zuurstofopname). Bij 40% van de VO2-max zagen zij een daling van cortisol terwijl die bij de zwaardere inspanning bij 60% en 80% van de VO2-max steeg. Een ontspanning wandeling bijvoorbeeld zal het cortisol verlagen, het rennen van een marathon niet.
 • Ontspannende muziek. Als je een psygisch zware belasting als stressor hebt (veroorzaker van stress) dan stijgt tijdens en na deze belasting je cortisol. Luister je hierna naar ontspannende muziek dan stopt deze stijging terwijl deze bij stilte nog een half uur kan duren.
 • Ontspanningsoefeningen. Amerikaanse onderzoekers van de University of Southern Mississippi lieten een groep proefpersonen een specifiek type ontspanningsoefening doen en vergeleken dit met een controlegroep die gewoon stil zat. De specifieke ontspanningsoefening heet Abbreviated Progressive Relaxation Training (APRT). Hierbij worden in liggende positie spieren in een bepaalde volgorde 7 seconden aangespannen gevolgd door 30 seconden ontspanning. Bij de groep die APRT deed, halveerde het cortisolgehalte. Bij de controlegroep steeg deze bij de eerste test en daalde bij de tweede test, maar veel minder dan de APRT-groep (zie afbeelding). Uitleg over de volgorde en wijze van aanspannen en ontspannen, lees je hier.

Deze lijst kan je nog veel langer maken. Het punt is: Relax! Bouw momenten van ontspanning voor jezelf in tijdens de dag hoe moeilijk dit ook is. Of je nu een wandeling maakt, mediteert, tai-chi doet, bloemschikt of wat dan ook, maak er een punt van dit op te nemen in je dagritme.

CORTISOLVERLAGENDE VOEDING

Verschillende voedingsstoffen kunnen cortisolverlagend werken. Ik noem hier eerst de voeding. Daaronder zal je veel van de werkende bestanddelen terugvinden onder cortisolverlagende supplementen. In het algemeen is van belang dat je voldoende proteïne en complexe koolhydraten eet. Niet direct omdat ze cortisol verlagend werken (koolhydraten werken verlagend, proteïne zowel verhogend als verlagend), maar vooral om ervoor te zorgen dat er minder behoefte is aan een omzetting van spiereiwitten in glucose doordat er voldoende glucose aanwezig is (koolhydraten) en om te zorgen voor voldoende proteine en aminozuren wanneer de omzetting door cortisol wel gebeurt.

 • Groente en fruit. Door de hoeveelheid aan verschillende vitaminen en mineralen, in het bijzonder vitamine C. (zie uitleg hieronder bij supplementen).
 • Meervoudig onverzadigde vetten zoals in vette vis (vooral zalm), lijnzaadolie, advocado’s en bepaalde noten.
 • complexe koolhydraten zoals in bruin brood, volkoren pasta. Vooral direct na een training kunnen deze de stijging van cortisol beperken.

CORTISOLVERLAGENDE SUPPLEMENTEN

Er zijn veel supplementen die verkocht worden als cortisolverlagende middelen. Hierbij moet je oppassen voor door de supplementenindustrie gehypte producten waarvan de werking alleen door de fabrikant zelf is aangetoond. Van onderstaande middelen is in onafhankelijke (voor zover mogelijk) onderzoeken aangetoond dat ze cortisol verlagen:

 • Vit C-1000Vitamine C. Als het goed is, een oude bekende en waarschijnlijk al een onderdeel van je pillendoos om diverse redenen. Eén van deze redenen is het verlagende effect op cortisol, o.a. aangetoond in een onderzoek waarbij jonge gewichtsheffers 1000mg vitamine C kregen. Zij deden een hoge intensiteit, hoog volume training die normaal je cortisol flink laat stijgen. Bij de groep die vitamine C nam, steeg het cortisol aanzienlijk minder dan bij de controlegroep.     € 24,- 100 tabletten (cliënten, of klantenkaart 10% korting)

 

 

 • Eskimo-3 105ml Omega-3 vetzuren, visolie   €17,-  100 ml  (cliënten, of klantenkaart 10% korting)                                                                                                                                                                                                                                                                         De middelen zijn te verkrijgen bij Alie Wouda Vreedepeelweg 4 Beringe
 • Proteïne. Vooral ‘s ochtends leidt proteïne-inname tot verlaging van cortisol en het verhogen van testosteron en groeihormoon. Voor tips! alleen voor clienten zichtbaar

CONCLUSIE

Het moge duidelijk zijn dat dit artikel niet bedoeld is om je een hoop supplementen aan te smeren om je cortisol te verlagen. De paar supplementen die genoemd worden, heb je namelijk als het goed is, al in je kast staan om andere redenen dan cortisol. Ditzelfde geldt voor de voeding. Het belangrijkste punt van dit artikel is dan ook om goed om te gaan met stress en dit actief te bestrijden.

BRONNEN

 • MacLean et al.Effects of the Transcendental Meditation program on adaptive mechanisms: changes in hormone levels and responses to stress after 4 months of practice. Psychoneuroendocrinology. 1997 May;22(4):277-95.
 • Sudsuang R. et al. Effect of Buddhist meditation on serum cortisol and total protein levels, blood pressure, pulse rate, lung volume and reaction time. Physiol Behav. 1991 Sep;50(3):543-8.
 • Jin P.Changes in heart rate, noradrenaline, cortisol and mood during Tai Chi.J Psychosom Res. 1989;33(2):197-206.
 • Khalfa S. et al. Effects of relaxing music on salivary cortisol level after psychological stress. Ann N Y Acad Sci. 2003 Nov;999:374-6.
 • Pawlow LA, Jones GE.The impact of abbreviated progressive muscle relaxation on salivary cortisol. Biol Psychol. 2002;60(1):1-16.
 • Marsit J. et al. Effects of Ascorbic Acid on Serum Cortisol and the Testosterone: Cortisol Ratio in Junior Elite Weightlifters. August 1998;12(3)

Bron

o.a. Libido verlies

Saw palmetto

Serenoa repens is de botanische naam van de zaagbladpalm of dwergpalm. Het wordt ook Saw palmetto of Sabal serrulata genoemd. De zaagbladpalm komt oorspronkelijk uit de Amerikaanse staten Florida en South Carolina. De vruchten werden vroeger door de Indianen gebruikt voor problemen aan de prostaat en urinewegen. Bij ons wordt het vooral gebruikt voor een goede prostaat- en urinefunctie, én om kaalheid te voorkomen.

De voordelen van Saw palmetto:

 • ondersteunt een gezonde prostaat en goede urinefunctie
 • heeft vochtafdrijvende eigenschappen
 • voorkomt kaalheid

De gedroogde vruchten van de Saw palmetto bevatten een aantal stoffen waar van oudsher geneeskrachtige eigenschappen aan toegeschreven worden. Het gaat om verschillende fytosterolen, flavonoïden en maar liefst 12 verschillende vetzuren waaronder laurinezuur, palmitinezuur, linolzuur en stearinezuur.

Prostaatvergroting

Wanneer mannen ouder worden kan de prostaat groter worden met een aantal vervelende gevolgen. Doordat de prostaat groter wordt kan het de urinebuis dichtdrukken en dit geeft veel problemen bij het plassen. Het kan zorgen voor veel plasdrang (vooral ’s nachts), een slappe urinestraal, nadruppelen, pijn tijdens het plassen, vaak kleine beetjes plassen en in erge gevallen zelfs tot incontinentie.

De voordelen op een rijtje

Ondersteunt de prostaat en een goede urinefunctie

Met saw palmetto kan voorkomen worden dat de prostaat groter wordt. Het vergroten van de prostaat wordt veroorzaakt door het hormoon di-dydro-testosteren (DHT). DHT wordt in de prostaatcellen gevormd uit het hormoon testosteron. DHT lijkt de celgroei en -deling van de prostaatcellen te stimuleren waardoor de prostaat groter kan worden.

Uit onderzoek is gebleken dat extract van Sabal palmetto de groei van de prostaat kan tegengaan. Dit gebeurt op twee manieren. Men denkt dat bepaalde stoffen uit Sabal palmetto extract ervoor zorgen dat de prostaatcellen minder hormonen kunnen opnemen en het zorgt ervoor dat het enzym 5-a-reductase geblokkeerd wordt waardoor er minder testosteron omgezet kan worden in DHT.

Heeft vochtafdrijvende eigenschappen

Saw palmetto is een natuurlijk diureticum (middel dat waterafgifte door de nieren bevordert). De vrucht bevat vochtafdrijvende stoffen die de urinestroom bevorderen. Ook heeft het ontstekingsremmende eigenschappen waardoor het kan helpen bij urineweginfecties.

Voorkomt kaalheid

Sabal palmetto kan gebruikt worden om haaruitval (alopecia adrogenetica) te voorkomen. In de haarwortelzakjes van de hoofdhuid wordt testosteron omgezet in DHT. Wanneer er een hoge 5-alpha-reductase activiteit is neemt de hoeveelheid toe.
De DHT zorgt ervoor dat de groeifase van het haar afneemt en uiteindelijk zal de haarwortel afsterven. Als dit proces doorgaat wordt het haar steeds dunner en uiteindelijk ontstaan er kale plekken. Sabal palmetto kan de omzetting van testosteron in DHT in de hoofdhuid blokkeren. Wanneer er minder DHT in de in de haarwortelzakjes aanwezig is neemt de kans op haaruitval af.

Male Nitro te verkrijgen bij Vreedepeelweg 4 Beringe 

Bron